SPAM – חוק הספאם

הוראות החוק לעניין משלוח דברי פרסומת – מתי דבר פרסומת הוא ספאם?

סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (אשר קרוי בקרב הציבור גם חוק הספאם), הוא אשר מגדיר את ההוראות כיצד לשלוח דברי פרסומת לנמען מבלי שאלו יוגדרו כ – ספאם (ראה ערך בויקיפדיה).

יש להדגיש כבר עתה כי שליחת דברי פרסומת בניגוד להוראות החוק, הינו למעשה משלוח של ספאם (ולא משלוח של דברי פרסומת באופן המותר ע”פ החוק) ובמקרים אלו של שליחת הודעות בניגוד להוראות החוק, בית המשפט יכול לחייב את המפרסם בתשלום פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של עד 1,000 ₪ לכל הודעה.

יודגש כי הוראות החוק לעניין דברי הפרסומת, תוכנם של דברי הפרסומת ואופן משלוח דברי הפרסומת הן רבות ומורכבות וכמו כן במסגרת החוק חלות על מפרסם הוראות רבות. לפיכך, מומלץ לפנות לעו”ד העוסק בתחום לשם קבלת ייעוץ משפטי קונקרטי לנסיבות מקרה מסוים.

כמו-כן, בוודאי שמומלץ למפרסם אשר מעוניין לשלוח דברי פרסומת, לפנות לעורך דין העוסק בתחום על מנת לקבל ייעוץ משפטי והדרכה לעניין דברי פרסומת, תוכנם ואופן משלוח דברי פרסומת כך שיעמוד בהוראות החוק. מאמרנו זה אינו ייעוץ משפטי וכל מטרתו הוא להביא סקירה תמציתית קצרה של הוראות החוק (לפיכך, יודגש כי מאמר זה איננו מפרט את כל ההוראות לעניין דברי פרסומת, תוכנם ואופן משלוח דברי פרסומת).

מהם דברי הפרסומת אשר נכללים בהוראות החוק

דברי הפרסומת אשר נכללים בהוראות החוק הם מסרים המופצים באופן מסחרי ושמטרתם לעודד רכישת מוצר, שירות או הוצאת כספים בדרך אחרת. כמו-כן, הוראות החוק חלות על דברי פרסומת הנשלחים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי (IVR), הודעה אלקטרונית (לדוג’, דואר אלקטרוני) או הודעת מסר קצר (לדוג’, SMS) אך אינם חלים על דברי פרסומת המופצים כעלונים בתיבות הדואר בבניין בו אתם מתגוררים או בתיבת הדואר הפיזית בביתכם.

ברירת המחדל – הסכמת הנמען לקבלת דברי הפרסומת

כברירת המחדל, החוק קובע כי מפרסם לא ישלח דברי פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי (IVR), הודעה אלקטרונית (לדוג’, דואר אלקטרוני) או הודעת מסר קצר (לדוג’, SMS) בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען לקבלת דבר הפרסומת. הסכמת הנמען יכולה להתקבל בכתב (ולרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת). עם זאת, חשוב יהיה להדגיש כי פנייה חד פעמית של מפרסם לנמען שהוא בית עסק המהווה הצעה להסכים לקבל דברי פרסומת מטעם אותו מפרסם, לא תהווה הפרה של הוראות החוק. כלומר, להבדיל מכל נמען אחר ( לדוגמה – לקוח רגיל או צרכן) אשר יש לקבל את הסכמתו טרם שליחת דברי פרסומת אליו, כאשר המדובר בנמען שהוא בית עסק – המפרסם יכול לשלוח אליו הצעה להסכים לקבלת דברי פרסומת (ויודגש – חריג זה מאפשר למפרסם לשלוח לנמען שהוא בית עסק – הצעה חד פעמית לקבלת דברי פרסומת מהמפרסם בהמשך, כך שבהצעה גופה אין לכלול תוכן פרסומי כלשהו).

חריג – מתי ניתן לשלוח דבר פרסומת למרות שלא נתקבלה הסכמת הנמען?

להבדיל מברירת המחדל שנקבעה בחוק, החוק קובע כי מפרסם רשאי לשגר דבר פרסומת לנמען אף אם לא התקבלה הסכמתו לקבלת דברי פרסומת – בהתקיים כל התנאים הללו: (1) הנמען, אליו נשלח דבר הפרסומת, מסר את פרטיו למפרסם במהלך רכישה של מוצר או שירות, או במהלך מו”מ לרכישה כאמור, והמפרסם הודיע לנמען כי הפרטים שמסר לו ישמשו את המפרסם לצורך משלוח דבר פרסומת מטעמו; וגם (2) המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור (דברי פרסומת באופן כללי או דברי פרסומת מסוג מסוים), והנמען לא עשה כן; וגם (3) דבר הפרסומת מתייחס למוצר או לשירות מסוג דומה למוצר או לשירות האמורים בתנאי הראשון (1).

יש להדגיש כי מפרסם יכול לשלוח לנמען דברי פרסומת אף אם לא התקבלה הסכמתו של הנמען לקבלת דברי הפרסומת אך ורק אם שלושת התנאים המאוזכרים בפסקה זו מתקיימים. היה ואחד התנאים לא מתקיים, אזי המפרסם אינו רשאי לשלוח לנמען דבר פרסומת בלא הסכמתו.

אני נמען שמקבל דברי פרסומת רבים ונמאס לי לקבלם – מה עלי לעשות?

אף אם ניתנה הסכמתו של הנמען לקבלת דברי פרסומת, בהתאם להוראות החוק, הנמען רשאי בכל עת לשלוח למפרסם הודעת סירוב ולהודיע לו על סירובו לקבל דברי פרסומת נוספים ממנו. הודעת הסירוב לא תהיה כרוכה בתשלום, למעט עלות משלוח ההודעה. על מפרסם לאפשר לנמען לשלוח אליו הודעת סירוב בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת מלכתחילה – זאת מאחר והנמען רשאי לשלוח הודעת סירוב למפרסם – בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת-  לפי בחירת הנמען.

אני מפרסם – האם עלי לציין פרטים מסוימים בתוכן דבר הפרסומת עצמו?

מפרסם המשגר דברי פרסומת הנכללים תחת הוראות החוק – צריך לציין בדבר הפרסומת פרטים מסוימים רבים באופן בולט וברור ושאין בו כדי להטעות. מאמר אינו מפרט את כל ההוראות החלות לעניין תוכן דברי הפרסומת ופרטים שיש לכלול בהם – ולפיכך, מומלץ למפרסם אשר מעוניין לשלוח דברי פרסומת לפנות לעורך דין העוסק בתחום על מנת לקבל ייעוץ משפטי והדרכה לעניין דברי פרסומת, תוכנם ואופן משלוח דברי פרסומת כך שיעמוד בהוראות החוק.

באופן כללי ועל קצה המזלג ניתן לציין מספר דברים לעניין זה. ראשית כל, על המפרסם להודיע לנמען כי המסר אותו הוא שולח אליו, הוא פרסומת ולפיכך המילה “פרסומת” צריכה להופיע בתחילת דבר הפרסומת (ואם דבר הפרסומת נשלח באמצעות דואר אלקטרוני, אזי לכלול זאת בכותרת ההודעה/המייל). שנית, על מפרסם לציין בכל דבר פרסומת את שמו של המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עימו. שלישית, באופן כללי, על מפרסם להביא לתשומת ליבו של הנמען את זכותו של הנמען לשלוח אל המפרסם (בכל עת), הודעת סירוב לקבלת דברי פרסומת נוספים ובקשה להסרת הנמען מרשימת התפוצה.

להבדיל משלושת הדברים שעל מפרסם לציין בדברי הפרסומת והמצוינים לעיל, באם המפרסם שולח את דברי הפרסומת באמצעות הודעת מסר קצר (SMS), עליו לציין בדבר הפרסומת רק את שמו ודרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב. הוראה זו אינה סותרת ומוסיפה על חובתו של המפרסם לאפשר לנמען להסיר עצמו מרשימת התפוצה באותו האופן שבו נשלחו אליו דברי הפרסומת מלכתחילה – ולפיכך, אם מפרסם שולח את דברי הפרסומת באמצעות SMS לנמען, על המפרסם לאפשר לנמען להסיר עצמו מרשימת התפוצה ולשלוח הודעת סירוב במשלוח מסרון חוזר – SMS חוזר.

כאמור לעיל, משלוח דברי פרסומת בניגוד להוראות החוק ייחשב לספאם. במקרים בהם מפרסם שלח דברי פרסומת בניגוד להוראות החוק, בית המשפט יכול לחייב את המפרסם בתשלום פיצויים לנמען (ללא הוכחת נזק) בסכום של עד 1,000 ₪ לכל הודעה. לפיכך, באם הנך מפרסם או עתיד לשלוח ללקוחותיך או לנמענים אחרים, דברי פרסומת, מומלץ כי תפנה לעו”ד העוסק בתחום לשם קבלת ייעוץ משפטי קונקרטי והדרכה.

משרדנו עוסק רבות בתחום ספאם, משלוח דברי פרסומת בניגוד לדין ומייצג תובעים ונתבעים בהליכים רבים (הן בבתי המשפט והן בהליכי פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט). כמו”כ, אנו מייצגים תובעים ונתבעים בהליכים ייצוגים ובתובענות ייצוגיות בכל הנוגע להפרת הוראות החוק ומשלוח דברי פרסומת בניגוד לדין.

שאלה לעניין חוק הספאם? שלחו אליך דברי פרסומת לא רצויים מבלי שנתת הסכמתך? מוזמנים ליצור איתנו קשר

 

אהבת את המאמר?

שיתוף ב facebook
Share on Facebook
שיתוף ב twitter
Share on Twitter
שיתוף ב linkedin
Share on Linkdin